image
ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Роля на Консултанта  ЗА развитието на ЕДНА  компания

                    РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА Е                                                                                                                                               

неотменно свързана със споделянето на разбиране за човешкия ресурс като най-значим актив на всяка компания. Осъществяването на смисъла на присъствие на консултанта в/за компанията е пряка функция от лидерския стил на управление, самооценката и личностното развитие на Управителя (собственик) на фирмата. При някой ситуации, анализа на обстоятелствата в една фирма показва, че именно лидерския стил се явява първопричина за установения проблем. В този случай, промяната в организацията е възможна само и единствено след промяна в лидерския стил и умения.

       Това добавя още една специфика на ролята на консултанта, а именно – деликатност. Отлични комуникативни качества, мекота и гъвкавост на уменията са сред качествата с висока полезност за успешността на консултанта. Поради необходимостта от обективност, неотменно важно качество на консултанта е  неговата  независимост. Само оставайки независим, консултантът е в състояние да наблюдава и  анализира обективно състоянието на компанията.

                Ролята на консултанта, в някой случаи се изчерпва до наблюдение, анализ и препоръки; в други случай към нея се добавя и следващ етап – предприемане и реализиране на конкретни действия в посока корекция. Този случай е възможен само в комбинация с високо доверие на лидера на компанията към консултанта, т.е. необходимо е консултанта да има силен положителен професионален имидж пред управителя на фирмата. Този модел на консултиране се практикува най-вече когато собственика на бизнеса и неговия управител са различни лица. В този случай – консултанта ревизира работата на управителя наравно с тази на всички останали служители.

             Съвременната динамика на пазара, бързоразвиващата се конкуренция и условията на финансова криза, на фона на тенденцията за размиване на граници и обща интеграция изискват променено  отношение на бизнеса към човешкия потенциал. Неговото познаване в дълбочина, оценяване и разбиране като инвестиция са единствения възможен подход осигуряващ  възможност за стабилно положение на една компания на пазара. Такъв подход към човешките ресурси  носи „добра лихва“ на работодателите. Общо, в цялост функцията на консултанта е да оздрави  компанията за която работи. 

                Той катализира промяната в организацията.

                 ВЪТРЕШЕН ИЛИ ВЪНШЕН КОНСУЛТАНТ?                                                                                                                          

                 Вътрешния Консултант   е служител на компанията. Той се явява междинно звено между управленското тяло на една компания и управляваните (т.е. служителите).  Неговата роля е диалектична.                                               Той е нает от управителя (мениджъра) и това респективно изисква консултанта да изпълнява заданието на своя работодател и да следи за неговите интереси. Същевременно обаче, в процеса на реализация на поетия ангажимент, в задължение на консултанта се явява да е в пряк досег с персонала, да познава в реално естество проблематиката  на нещата, да обгрижва  хората в компанията, за която работи и да следи за взаимоотношенията вътре в екипа, както и на екипа с управленското тяло на фирмата. В този сложен и динамичен процес, консултанта е в неясна (променлива и размита) идентификация към коя точно част от фирмата принадлежи.                                                                      

              Неговата роля изисква едновременно способности <да се инфилтрира в екипа и да е част от него> и <да наблюдава екипа отстрани, да анализира ситуацията и да предлага, планира и систематизира в стратегия  конкретни действия за коригиране на обстоятелствата.

           Консултантът е външен за една компания когато не е нейн служител. Неговата услуга може да е еднократна или по договор за сътрудничество. В този случай, консултантът е независим. Това обстоятелство му позволява да бъде обективен и да види ситуацията в компанията без да е принуден да дава социално желателни оценки и препоръки за състоянието на екипа и служителите. 

повече информация  за услугата - изпратете ни запитване.