image
ТИЙМБИЛДИНГ

Тимбилдинг програмиТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:

 

  ПРОГРАМА  "ЕДИН РАЗЛИЧЕН РАБОТЕН ДЕН"                                                                                                                                                                                  

Еднодневна тимбилдинг  програма в офис среда. Работен ден. С работно време - както обичайното, платен, влизащ в осигурителния ви стаж,...ден като всеки работен. Наричаме го <разЛИЧЕН>, защото в този ден екипа не работи! В този ден, екипът се учи. Учи се на ефективно общуване, управление на времето, емоционална интелигентност, цели и целеполагаме, умения за съпричастна комуникация и отношения базирани на яснота и диференцирани - от лични...ТИМБИЛДИНГ ПРОГРАМА „един разЛИЧЕН разботен ден“, е концепция за ползотворен отдих на екипа в съчетание с учене, базирано на коучинг подход за идентифициране на личностния потенциал и полагане на основи за неговото развитие. 

 


Предлагаме я  на вашето внимание, защото вярваме, че:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС се явява основен по размер и значимост ИНВЕСТИЦИОНЕН КАПИТАЛ за всяка компания!
 Човешкият ресурс може да СЕ УПРАВЛЯВА, той подлежи на планиране, развитие и общо въздействие в посока на избраните цели!
 Първото и най-важно условие за включване в определен екип са СПОДЕЛЕНИТЕ ЦЕННОСТИ!
 РАЗУМНАТА организация ИНВЕСТИРА в своите служители!
 НЕЗДРАВАТА организация може да бъде ОЗДРАВЕНА!
 ИНВЕСТИЦИЯтА във всеки отделен член на екипа, дава СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ за организацията!
 Отделната ЛИЧНОСТ, припознала себе си като значима за организацията, в СИНХРОН с другите личности от ЕКИПА е структурно значима за всяка организация!
 ВЗАИМООТНОШЕНИЯта в една организация са нейния пулс! Открити и осъзнати отношения са в основата успешните резултати!
 УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО от работата е силно мотивиращ фактор за здравето, изявата и поведението на ЛИЧНОСТТА!
 ПРИЗВАНИЕТО мотивира несравнимо по-добре от ВСЯКА ПРИНУДА!
 КУЛТУРАТА на взаимоотношенията е УМЕНИЕ, което се придобива!
 ПРОДУКТИВНОСТТА на работата е функция, върху чиито стойности влияят доста променливи!
 В различията е скрит ПОТЕНЦИАЛ. РАЗЛИЧНИЯ личен потенциал на всеки член на организацията е важно да бъде открит, забелязан, добавен към общия!
 Всеки от ЕКИПа има свой собствен КЛЮЧ към успеха на групата!
 УСПЕХът е трансформация!

„Един разЛИЧЕН работен ден“:
- диагностицира състоянието на екипа,
- установява казуси, които възпрепятстват ефективността на всеки член от екипа
- работи за изграждане и увеличаване на доверието в екипа
- обобщава и анализира данните
- прави препоръки към управителя на компанията за корекции в дългосрочен план

Програмата е подходяща за:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - компании от малкия и среден бизнес;                                                                                                                                                - за екипи с налични проблеми в отношенията;                                                                                                                                - за екипи с намалена продуктивност и ефективност;                                                                                                                   - 
за новосъздадени във връзка с конкретен проект екипи;                                                                                                          - след отминали периоди на криза в развитието на компанията;                                                                                              - за обобщение и анализ на изминал период от работата на екипа/компанията;                                                                  - В навечерието на нов цикъл от развитието на екипа/ фирмата, работата.

Описание на програмата:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Еднодневна тимбилдинг програма в офис среда

- Място на провеждане – офиса на екипа

- Продължителност – един работен ден

- Участници –всички членове на екипа (не се включва възложителя)

- Ситуация - екипът е поставен в близка, но - различна до ежедневната работна среда; не се изпълняват рутинни ежедневни задължения; целият екип работи заедно с консултанта в кабинета на управителя; провеждат се ролеви игри за изграждане на доверие; упражнения за целеполагане и самоопределяне в екипа, както и полезни практики за подобряване на комуникацията; подобряване на комуникацията; изграждане на разбиране и доверие; осъзнаване/преосмисляне на ролята в екипа, респ. – отношенията в групата.

- Обедна почивка – Екипът е заедно със своя лидер (възложителя) и консултанта. Ситуацията предпоставя възможност да се наблюдават отношенията в групата и на групата с лидера извън контекста на офис средата.

Услугата преминава през три последователни етапа:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Заснемане на ситуацията от гледна точка на възложителя - в лична среща с Възложителя (Собственик, Управител, Тим лидер), Консултантът изслушва възложителя за казусите, чието решение е необходимо към момента за успешното развитие на екипа/компанията. Насрочва се ден за тимбилдинг „Един разЛИЧЕН работен ден“.

2. Тимбилдинг „Един разЛИЧЕН работен ден“. Водещ – организационен психолог. Използван подход – КО-УЧене.*

Наблюдавани фактори:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ценностна система и фирмена култура; вербална и невербална комуникация; формално и неформално лидерство; предварителни нагласи и очаквания; удовлетвореност и мотивация на всеки отделен член на екипа; личностни качества, потенциал и посоки на развитие; цели и целеполагане; компоненти от организацията на работния процес и влиянието на всички фактори върху производителността на екипа.


3. Консултантът обработва констатираната информация за актуалното състояние на екипа, динамиката на отношенията в групата и оформя в писмен анализ на данните. Този писмен документ се предоставя (само и единствено) на вниманието на възложителя. На базата на този констативен протокол, консултантът оформя препоръки към възложителя за управление на търсената промяна. Препоръките имат пожелателен характер. Възложителят преценява в каква степен да се възползва от тях.

               *КО-УЧене е понятие, което Лектика консулт използва като понятен и разбираем за нас, в България еквивалент на метода коучинг. КО-УЧене е учебна методика за увеличение на ефективността на личността в личен и професионален план. Коучинг подходът изхожда от презумция, че личността има голям индивидуален потенциал. Управлението на личността като част от една общност (екип) задължително преминава първо през опознаване на този потенциал; второто необходимо условие е да се създадат условия за разгръщането и развитието на този потенциал; на трето (и не на последно) място е необходимо да се синхронизират ценностите на личността с ценностите на организацията.

                  КО-УЧебния подход, който използваме е коучинг подход с добавени елементи на учене. Същевременно процесът не е учебен, защото са елиминирани характерни за учебния процес елементи. Липсва йерархията на отношенията в ролите ; насърчава се диалогична, а не монологична форма на общуване; търси се ефективност на комуникацията чрез изграждане на рапорт за отношенията и дневния ред за деня; излиза се от ограничението на рамката, познато като „класна стая“, презентиране, базови точки и пр.; учебен ефект се търси чрез действие, правене; насърчава се активност и креативност на участието и пр. Подходът към участниците не е като към <служители> , а като – личности. Ситуацията е нова, различна и изважда участниците от заучените модели, пред поставя освобождаване на служителите от роли и създава климат на открити отношения; извлича максимални ползи за опознаване и разгръщане на потенциала на участниците; изключително силно повлиява тяхната мотивираност; развива усещането за принадлежност към обща визия, ценности и фирмена култура, завишава рязко степента на отдаденост.

                         Проектът е разработен от Кремена Дачова в качеството си на организационен психолог и управител на „Лектика консулт“ през периода юни – октомври 2016г. и е един от тримата финалисти в Годишните награди на БАУХ в категорията "ЧР консултантски проект" за 2016 година.                                                                                          Тимбилдинг  –  уикенд програма                                                        

съчетана  с излизане от офис среда и поставяне на екипа в естествени битови условия. Уоркшопи за изграждане на доверие; съпричастна комуникация; индивидуални и екипни цели, съчетани с подходящи спортни активности и забавления.

Тимбилдинг уикенд - се планира и подхотвя по индивидуално запитване, съобразно нуждите на клиента.


                                                                                        „Мениджър Щастие“                                                                                  

комплексна програма за предоставяне на възможности за личностно развитие и подобряване на представянето на служителите. Подходяща за средни и големи компании, чиято фирмена култура включва социална политика за разгръщане на потенциала на служителите и запазване на висока степен на лоялност и отдаденост. „Мениджър Щастие“ предоставя консултантски и обучителни услуги на служителите и техните семейства като развива отделни направления за деца и възрастни. Модулите в програмата са съобразени с възрастови, полови и други различия. Уикенд и седмични програми.


    ------------------------------------- за повече информация - изпратете запитване на lektikaconsult@gmail.com